Actievoorwaarden Slagharen

1. Algemene actievoorwaarden

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door T.S. Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: “T.S. Health Products”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) tbhv de merken Bach RESCUE, Himalaya Herbals, Sambucol en Noviral en zijn tevens te raadplegen op de website www.tshealthproducts.nl/actievoorwaarden

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 T.S. Health Products is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat T.S. Health Products daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door T.S. Health Products bekend gemaakt worden via de website www.sambucol.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is T.S. Health Products gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De vouchers/ e-tickets is niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen

1.6 Het aan derden doorverkopen van de gewonnen prijs is niet toegestaan

1.7 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

1.8 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Je gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

1.9 T.S. Health Products B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie.

1.10 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij T.S. Health Products (info@tshealthproducts.nl).

    We gebruiken cookies (met geanonimiseerde informatie) en scripts van Google om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Meer informatie over ons privacy, cookiebeleid en disclaimer vind je hier »